मजबूत  समानार्थी शब्द मराठी

100+ मजबूत  समानार्थी शब्द मराठी | strong samanarthi shabd In Marathi 

Samanarthi Shabd

100+ मजबूत  समानार्थी शब्द मराठी | strong samanarthi shabd In Marathi

मजबूत  समानार्थी शब्द मराठी
मजबूत  समानार्थी शब्द मराठी

मजबूत च्या समानार्थी शब्द strong का समानार्थी शब्द मराठीतील strong  समानार्थी शब्द (strong samanarthi shabd In Marathi ): मित्रांनो, आजच्या नवीन पोस्टमध्ये आपण प्रबलचे मराठी तील सर्व समानार्थी शब्द पाहणार आहोत. यामुळे हा लेख तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे कारण तुम्हाला सशक्त हे समानार्थी शब्द हवे आहेत आणि आम्ही या लेखात तेच तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सशक्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर-

शब्द समानार्थी शब्द

पराक्रमी, बलवान, बलवान, जोमदार, बलवान

वरील प्रबल शब्दाबद्दल अधिक माहिती हवी असल्यास. म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी स्ट्राँग हा शब्द वाक्यात वापरला आहे. म्हणजेच या प्रश्नाचे उत्तरही आम्ही तुम्हाला खाली देणार आहोत.

मराठी मध्ये प्रबलचे समानार्थी शब्द | मराठी तील प्रबल साठी पर्यायी शब्द | मराठी मध्ये प्रबल समानार्थी शब्द

सशक्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे? उत्तर –

मजबूत = शक्तिशाली, बलवान, पराक्रमी, बलवान, जड

वाक्यात सशक्त शब्द वापरायचा? उत्तर –

१)मजबूत – वाक्य – मला प्रबल हा शब्द खूप आवडतो.

२) मजबूत – वाक्य – मी तुम्हाला वाक्यात सशक्त हा शब्द वापरून दाखवला आहे.

3)मजबूत – वाक्य – मला प्रबल हा शब्द लिहायला खूप आवडतो. मित्रांनो, आम्ही तुम्हाला वरील वाक्यात काही कडक शब्द वापरताना दाखवले आहे. तुम्हाला प्रबल या शब्दाबद्दल म्हणजेच प्रबल या शब्दाविषयी आणखी काही माहिती हवी असल्यास हा लेख तुम्ही पूर्णपणे वाचू शकता. प्रबल समानार्थी शब्द मराठी मध्ये | मराठी मध्ये मजबूत समानार्थी शब्द

समानार्थी शब्द मजबूत | strong samanarthi shabd In Marathi लोक मजबूत समानार्थी शब्द देखील विचारतात. प्रबल का परिवाचि शब्द

प्रश्न

१) मजबूत समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबलचा समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, प्रचंड आहे.

२) बलवान शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?

उत्तर :- या शब्दाचा समानार्थी शब्द सामर्थ्यवान, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, प्रचंड आहे.

Q३) बलवान शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?

उत्तर :- या शब्दाचे पुढील समानार्थी शब्द आहेत – शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, तीव्र.

Q4) मजबूत या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबलचे समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, तीव्र आहेत.

प्रश्न 5) मजबूत शब्दाचे समानार्थी शब्द कोणते आहेत?

उत्तर :- सशक्त या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहेत, परंतु आपण शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, वेगवान, जड, तीव्र असे शब्द वापरतो.

Q6) सशक्त च्या मराठी समकक्ष काय आहे?

उत्तर :- प्रबलचे अनेक मराठी  समानार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी सर्वात शक्तिशाली, मजबूत, शक्तिशाली, वेगवान, जड, तीव्र हे शब्द आपण वापरतो.

Q7) मजबूत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर :- प्रबलला अनेक समानार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी सर्वात शक्तिशाली, मजबूत, शक्तिशाली, वेगवान, जड, तीव्र हे शब्द आपण वापरतो.

Q8) स्ट्राँग या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबलला अनेक समानार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी सर्वात शक्तिशाली, मजबूत, शक्तिशाली, वेगवान, जड, तीव्र हे शब्द आपण वापरतो.

Q9) मजबूत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर :- प्रबलला अनेक समानार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी सर्वात शक्तिशाली, मजबूत, शक्तिशाली, वेगवान, जड, तीव्र हे शब्द आपण वापरतो.

प्रश्न 10) प्रबल या शब्दाचा मराठी तील समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबलचा समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, बलवान, बलवान, बलवान, उग्र आहे.

प्रश्न 11) प्रबल या शब्दाचा mतीअर्थी ल समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबल हा शब्द पुढील अर्थाने समानार्थी आहे – शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, तीक्ष्ण, जड, बलवान.

प्रश्न १२) प्रबल या शब्दाला माराठ्ठी तील पर्यायी शब्द कोणता?

उत्तर :- प्रबल हे अनेक पर्यायी शब्द आहेत परंतु बहुतेक ते शक्तिशाली, मजबूत, शक्तिशाली, वेगवान, जड, तीव्र वापरतात.

प्रश्न 13) प्रबल या शब्दाचा मराठी तील समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- हिंदीतील प्रबल शब्दाचा समानार्थी शब्द शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली, तीक्ष्ण, जड, तीव्र आहे.

प्रश्न 14) प्रबल मराठी चा समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- mar athiतील प्रबल शब्दाचा समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, वेगवान, जड, बलवान आहे.

प्रश्न 15) प्रबलसाठी योग्य शब्द कोणता?

उत्तर :- प्रबल पर्यवाची शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, जलद, जड, तीव्र आहे.

प्रश्न 16) प्रबल हा मराठी तील समान शब्द कोणता आहे?

उत्तर :- प्रबलचे मराठी तील समानार्थी शब्द शक्तिशाली, मजबूत, शक्तिशाली, बलवान, भारी, प्रचंड आहेत.

प्रश्न 17) प्रबल या शब्दाचा मराठी  समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबल या शब्दाचा मराठी  समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, तीक्ष्ण, जड, भयंकर अहे.

प्रश्न 18) प्रबलचा समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबलचा पर्यवाची हा शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, वेगवान, जड, प्रचंड आहे.

प्रश्न 19) प्रबलसाठी मराठी तील पर्यायी शब्द?

उत्तर :- पर्यायी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, वेगवान, जड, बलवान आहे.

प्रश्न 20) प्रबल समान शब्द मराठी त?

उत्तर :- सामर्थ्यवान, बलवान, शक्तिशाली, वेगवान, जड, बलवान असे समान शब्द आहेत.

प्रश्न 21) मजबूत साठी समानार्थी शब्द लिहा?

उत्तर:- प्रबलचा समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान,

22) सशक्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता असेल?

उत्तर :- प्रबल शब्दाचा समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, पराक्रमी, वेगवान, जड, प्रचंड असा असेल.

प्रश्न 23) प्रबलचे दुसरे नाव काय आहे?

उत्तर :- प्रबलचे दुसरे नाव शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, तीव्र आहे.

प्रश्न 24) मजबूत साठी समानार्थी शब्द लिहा?

उत्तर :- प्रबलचे समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, तीव्र आहेत.

प्रश्न 25) स्ट्राँगचा समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबलचा समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, तीव्र आहे.

प्रश्न 26) स्ट्राँग शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबल या शब्दाचे समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, तीव्र आहेत.

प्रश्न 27) खालीलपैकी कोणता शब्द मजबूत शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे?

उत्तर :- खालील शब्दांमध्ये सामर्थ्यवान, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, प्रचंड असे समानार्थी शब्द आहेत.

प्रश्न 28) मराठी तील प्रबल समानार्थी शब्द?

उत्तर :- प्रबल समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, वेगवान, जड, बलवान आहेत.

प्रश्न 29) प्रबल पर्यवाची शब्द मराठी त?

उत्तर :- प्रबल पर्यवाची शब्द तो शक्तिशाली, बलवान, पराक्रमी, वेगवान, जड, सर्रास आहे.

प्रश्न ३०) सशक्त शब्दाचे समानार्थी शब्द कोणते?

उत्तर :- प्रबल शब्दाचे समानार्थी शब्द सामर्थ्यवान, बलवान, सामर्थ्यवान, बलवान, जड, सर्रास आहेत.

प्रश्न 31) मजबूत या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?

उत्तर :- प्रबलचा समानार्थी शब्द शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, भारी, जबरदस्त असेल.

प्रश्न 32) स्ट्राँग याचा समानार्थी शब्द आहे?

उत्तर :- प्रबलचा समानार्थी शब्द सामर्थ्यवान, बलवान, शक्तिशाली, बलवान, जड, उग्र असा असेल.

प्रश्न 33) बलवान शब्दाचा अर्थ काय आहे?

उत्तर:- प्रबल या शब्दाचा अर्थ शक्तिशाली, बलवान, बलवान, बलवान, जड, सर्रास असा होतो.

प्रबल का समानार्थी शब्द | प्रबल मित्रांचे मराठी  समानार्थी शब्द, जर तुमच्याकडे प्रबलचे समानार्थी शब्द असतील तर. तुम्हाला या पोस्टमध्ये प्रबल का पर्यवाची शब्द मराठी  बद्दलची सर्व माहिती मिळाली असेलच, ती सशक्त वाक्यात वापरा आणि तुम्ही या शब्दाचे अनेक प्रश्न सशक्त पाहिले असतील आणि आम्ही तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरे सशक्त शब्दाने देण्याचा प्रयत्न केला आहे. . मित्रांनो, जर तुम्हाला हा मजबूत समानार्थी शब्द सापडला. तुम्हाला मजबूत का पर्यवाची शब्द मराठी  लेख आवडला असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तुम्हाला इतर कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द हवा आहे किंवा प्रबल समर्थी शब्द सारख्या नवीन शब्दाचे विश्लेषण केलेला लेख हवा आहे, मग आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. प्रबल का परिवाचि शब्द हवा असेल तर | परिवाचि शब्द प्रबल | मजबूत च्या समानार्थी शब्द तुम्हाला प्रबल हा समानार्थी शब्द आवडला असेल, तर तो सोशल मीडियावर शेअर करा जेणेकरून इतरांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. संबधित शोध :

समानार्थी शब्द. मराठी मध्ये मजबूत समानार्थी शब्द. मजबूत च्या समानार्थी शब्द. प्रबल का परिवाची शब्द मराठी . मजबूत या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे? सशक्त हिंदी समानार्थी शब्द. मराठी मध्ये मजबूत समानार्थी शब्द. मजबूत च्या समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्द मजबूत. मराठी मध्ये मजबूत समानार्थी शब्द. एक मजबूत समानार्थी शब्द काय आहे. प्रबल समानार्थी शब्द मराठी . समानार्थी शब्द प्रबळ । प्रबलचे समानार्थी शब्द. प्रबलची परिवाची पर्यवाची शब्द प्रबल. साइडमॅप

Shake Effect XML

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *